DESET Architects publications

NEW INVESTMENT MODEL

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ МОДЕЛ В ПУБЛИЧНАТА АРХИТЕКТУРА

0-730.jpg

What is it called “public architecture”?
The public architecture marks its beginning from the “signboard of the settlement” and includes all that modern urbanization offers its inhabitants. The streets, city squares and parks are becoming an increasingly important part of public life in cities. Cultural and healthy lifestyles go out into the open public spaces. Along with these open public spaces are the buildings with prime importance for the formation of society, for SCIENCE and EDUCATION, SPORTS AND RECREATION, CULTURE AND ART!
No less important are all the other buildings with public access, intended for administration, offices, healthcare, trading, catering, temporary residence, transport and the buildings with mixed use that appear more and more frequently. Even the industrial buildings slowly and gradually are joining to public architecture from a perspective of meeting the contemporary needs of the individual.

Що е то публична архитектура?
Публичната архитектура започва от табелата на населеното място и включва всичко онова, което съвременната урбанизация предлага на жителите си. Улиците, градските площади и парковете стават все по-важна част от обществения живот в градовете. Културният и здравословен начин на живот излиза в откритите публични пространства. Наред с откритите публични пространства се нареждат сградите с първостепенно значение за формиране на общество, за НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО!
Не по-малко важни са всички останали сгради с публичен достъп предназначени за администрация, офиси, здравеопазване, търговия, хранене, временно пребиваване, транспорт и все по-често появяващите се сгради със смесено предназначение. Дори индустриалните сгради бавно и постепенно се присъединяват към публичната архитектура от гледна точка на удовлетворяване на съвременните потребностите на индивида.

1-730.jpg

What is happening with Public architecture in Bulgaria after 30 years of Transition?
Public architecture should offer adequate spaces for modern lifestyles, which allow planning flexibility and adaptability to the demand and supply of goods and services. Meanwhile the spaces should be independent from an economic and energy point of view, as well as aesthetically pleasing. In the last 50 years, 30 after the Transition and 20 before it, almost no public buildings have been built, except for private investment in retail outlets and EU projects in the sector.
By the fact that few public buildings have been built so far is obvious that contemporary public architecture in Bulgaria cannot overcome the transition from a planned to a market economy and thus meet the contemporary needs of society.

Какво се случва с публичната архитектура в България 30 години след Прехода?
Публичната архитектура трябва да предлага адекватни пространства за съвременния начин на живот, позволяващи планова гъвкавост и адаптивност към търсенето и предлагането на стоки и услуги. В същото време пространствата трябва да бъдат икономически самостоятелни, енергийно независими и естетически издържани. През последните 50 години, 30 след Прехода и 20 преди него, в България почти не са строени публични сгради, с изключение на частните инвестиции в търговски обекти и европроектите проекти в сектора.
По малкото построени публични сгради и пространства е видимо, че съвременната публична архитектура в България не може да преодолее прехода от планова към пазарна икономика и да удовлетвори съвременните потребности на обществото.

2.1-730.jpg

Changes in the relationships between participants in the processes of creating, managing and using public architecture lead to a delay and failures of anticipated sectoral reforms:
• There is no way to reform education without changing the spatial boundaries of schools and their business model!
• There is no way to reform culture without changing the spatial characteristics, management and administration of buildings of culture and art!
• There is no way to improve the physical culture of society without creating motivating spaces for sports and attractions, child-adolescent schools and vocational centers that are economically autonomous.
• There is no way to reform healthcare without making hospitals attractive and responsive to current conditions of use, equipment and efficiency.
• Even administrative reform cannot happen without adapting the spaces of administrations to the open source of their modern use.

Промените във взаимоотношенията между участниците в процесите от създаване, управление и ползване на публична архитектура водят до забавяне и неуспехи на очакваните секторни реформи:
• Няма как да се направи реформа в образованието без да се променят пространствените граници на училищата и техният стопански модел!
• Няма как да се направи реформа в културата без да се променят пространствените характеристики, управление и стопанисване на сградите за култура и изкуство!
• Няма как да се подобри физическата култура на обществото без да се създадат мотивиращи пространства за спорт и атракции, детско-юношески школи и професионални центрове, които да са икономически самостоятелни!
• Няма как да се направи реформа в здравеопазването без пространствата на болниците да станат привлекателни и да отговорят на съвременните условия на ползване, оборудване и ефективност!
• Дори няма как да се случи административна реформа без пространствата на администрациите да се адаптират към отворения код на тяхното съвременно ползване!

2.2-730.jpg

The model of public architecture in Bulgaria nowadays/today:
A necessity arises!
The municipality provides terrain!
Someone is writing an assignment. It is more common that the assignment’s author remains anonymous or with questionable competence!
Someone sets a budget!
Public Procurement is announced under the Public Procurement Agreement, which is most often for engineering and less often is an architectural competition!
Somehow something is happening!
“The thing” is a construction, because at the time of its realization its user is still unclear!
The construction becomes municipal or state property!
The owner of the construction announces a new Public Procurement Agreement management order!
Subsequently, the one who will manage it finds that there are missing or economically inappropriate solutions and is forced to start upgrading or remodeling!

Моделът на публична архитектура в България днес:
Възниква необходимост!
Общината предоставя терен!
Някой пише задание. Много често авторът на заданието остава анонимен или със съмнителна компетенция!
Някой определя бюджет!
Обявява се обществена поръчка по Закон за обществените поръчки, която най-често е за инженеринг и по-рядко е архитектурен конкурс!
Някак си се случва нещо!
Нещото е строеж, защото по време на реализирането му, все още не е ясен ползвателят му!
Строежът става общинска или държавна собственост!
Собственикът на строежа обявява нова поръчка за управление по Закон за обществените поръчки!
В последствие този, който ще го управлява, установява, че има липси или икономически нецелесъобразни решения и е принуден да започне надграждане или преустройство!

3-730.jpg

In existing model doubts remain about:
• The model of Public Procurement Agreement in architecture!
• Inadequate actions!
• Low competence!
• Funds spent irresponsibly!
• Poor project!
• A morally out-of-date message!
• Poor execution!
• Blurred responsibility for the result!
• Lack of quality guarantee!
• The benefit to society!

В съществуващия модел остава съмнение, за:
• Модела на Закон за обществените поръчки в архитектурата!
• Неадекватни действия!
• Ниска компетентност!
• Безотговорно изразходвани средства!
• Лош проект!
• Морално остаряло послание!
• Лошо изпълнение!
• Размита отговорност за резултата!
• Липса на гарант за качеството!
• Ползата за обществото!

4-730.jpg

Sustainable Public Architecture Implementation Models!
Models that can be economically independent and cost-effective are today called sustainable. These models can provide not only direct benefits to society but also the added value of the architectural product. In these models, economic and management decisions are made before the assignment to be written by those who will take responsibility for them. And the architect, through his competence and authority, is the guarantor of the quality and modernity of the messages and their realization.

Устойчивите модели за реализация на публичната архитектура!
Моделите, които могат да бъдат икономически независими и рентабилни, днес е прието да се наричат устойчиви. Тези модели могат да гарантират освен преките ползи за обществото, но и принадената стойност на архитектурния продукт. В тях икономическите и управленски решения са взети преди написването на заданието от тези, които ще поемат отговорността за тях. А гарант за качеството и съвременността на посланията и реализацията им е архитектът, чрез своята компетенция и авторитет.

5.1-730.jpg

In Bulgaria this can happen by creating a new investment model in the construction of public buildings, through a public-private partnership law preceding investments in construction.

У нас това може да се случи чрез създаване на нов инвестиционен модел в изграждането на публични сгради, чрез закон за публично-частното партньорство, предшестващо инвестициите в строителство.

5.2-730.jpg

ROOFLESS ARCHITECTURE

АРХИТЕКТУРА БЕЗ ПОКРИВ

w0-730.jpg

The art of life is all that human’s physics and spirit are able to do, and all that material and spiritual in human’s nature does have a need!

Изкуството на живота е всичко онова, което физиката и духът на един човек могат, и от което материалното или духовното в него има потребност!

w1-730.jpg

The art of life is the main director of our daily routines’ spaces, of the sensory boundaries that we perceive and which provoke emotions, moods and feelings inside us. A part of these boundaries is the solid and material architecture that creates a sense of security and utility in a person.

Изкуството на живота е главният режисьор на пространствата в ежедневието ни, на сетивните граници, които възприемаме и които предизвикват у нас емоции, настроения и чувства. Част от тези граници са твърдата и материална архитектура, създаваща в човека усещане за сигурност и полезност.

w2-730.jpg

The burning sun, severe cold, wind, rain, moisture, drought, dynamics of changes and the climate’s peculiarities are the main enemy of the outdoor human activity. They are prerequisites for scenarios in the art of life and it’s most incredible forms to be performed in closed material spaces that provide reliable protection and sustainable environment for the individual and his/hers needs.

Изгарящото слънце, силният студ, вятърът, дъждът, влагата, сушата, динамиката на промените и особеностите на климата са основен враг на откритата човешка дейност. Te са предпоставка сценариите в изкуството на живота и неговите най-невероятни форми да се реализират в затворени материални пространства, осигуряващи надеждна защита и устойчива среда за индивида и неговите потребности.

w3-730.jpg

The burning sun, severe cold, wind, rain, moisture, drought, dynamics of changes and the climate’s peculiarities are the main enemy of the outdoor human activity. They are prerequisites for scenarios in the art of life and it’s most incredible forms to be performed in closed material spaces that provide reliable protection and sustainable environment for the individual and his/hers needs.

Изгарящото слънце, силният студ, вятърът, дъждът, влагата, сушата, динамиката на промените и особеностите на климата са основен враг на откритата човешка дейност. Te са предпоставка сценариите в изкуството на живота и неговите най-невероятни форми да се реализират в затворени материални пространства, осигуряващи надеждна защита и устойчива среда за индивида и неговите потребности.

w4-730.jpg

Vanity, greed, egoism and selfishness, along with knowledge, science and technologies, are the engine of progress and modernity of contemporary life!
The various aesthetic styles in art and architecture since the Renaissance, as well as the vagaries of modern man, leave lasting traces on spatial boundaries. They satisfy not only the material needs of an individual, ensuring conditions for his daily life, but also express the ideas of today and the strivings of society, giving a pleasure to our senses.

Суетата, алчността, егоизмът и самолюбието, наред с познанието, науката и технологиите, са моторът на прогреса и модерността на съвременния живот!
Различните естетически стилове в изкуството и архитектурата от Ренесанса насам, както и капризите на съвременния човек, оставят трайни следи върху пространствените граници. Те не задоволяват единствено и само материалните потребности на човека, осигурявайки условия за неговия бит, а изразяват идеите на времето и стремежите на обществото, доставяйки удоволствие на сетивата ни.

w5-730.jpg

The diverse architectural forms, possible through the modern technologies, allow the most incredible and bizarre interpretations of spatial boundaries. Thus, the climate negative effects on man are controlled and transformed into aesthetical.
Nevertheless the relationship between man and nature is so strong and inspirational that people more often prefer to communicate and materialize the art of their lives outside the covered and enclosed spaces of buildings.

Разнообразните архитектурни форми, възможни чрез съвременните технологии, позволяват най-невероятни и причудливи интерпретации на пространствените граници. По този начин негативните влияния на климата върху човека са овладяни и трансформирани в естетически.
Въпреки всичко връзката на човека с природата е толкова силна и вдъхновяваща, че хората все по-често предпочитат да общуват и реализират изкуството на живота си извън покритите и затворени пространства на сградите.

w6-730.jpg

Globalization and dynamic changes in societies all over the world also contribute to the transformation of public life outside enclosed spaces.

Глобализацията и динамичните промени в обществата по целия свят също допринасят за трансформацията на публичния живот извън затворените пространства.

w7-730.jpg

Multiculturalism and the absence of fear from variation reinforce the thesis of free and open communication and generate conditions for tolerance, normal communication and sharing of values!

Мултикултурността и отсъствието на страх от различността, затвърждават тезата за свободна и открита комуникация и създават условия за толерантност, нормално общуване и споделяне на ценности!

w8-730.jpg

Last but not least, modern digital technologies generate conditions for realization of complete life outside the enclosed spaces.
Telecommunication, navigation and artificial intelligence ensure connectivity, reliable orientation, predictability, safety and comfort for people, wherever they are.

Не на последно място, съвременните дигитални технологии създават условия за реализиране на пълноценен живот извън затворените пространства.
Телекомуникацията, навигацията и изкуственият интелект осигуряват свързаност, надеждна ориентация, прогнозируемост, сигурност и комфорт на хората, където и да са те.

w9-730.jpg

“Roofless architecture” is an expression of tendency for the art of life outside the buildings and their utility.
The harmony between people and environment inspires and joins to earth and roots. Outdoor communication increasingly and more responsibly poses questions to the individual and to society as a whole about the quality of the environment, care for nature, public responsibility for pollution, carbon footprint and climate change as a result of human activity.

„Архитектура без покрив“ е израз на тенденцията за изкуство на живот отвъд сградите и тяхната полезност.
Хармонията между хората и обкръжаващата среда вдъхновява и приобщава към земята и корените. Общуването на открито все по-често и все по-отговорно поставя пред индивида и пред цялото общество въпроси за качеството на средата, грижата за природата, обществената отговорност за замърсяването, въглеродния отпечатък и климатичните промени в следствие на човешка дейност.

w10-730.jpg

The pleasure of experience and outdoor communication is motivating, recharging and inspirational, eliminates the social dynamics and daily stress, contributes for the circle of energy in nature and becomes a more and more important part of our lives.
What are the expectations and predictions for the art of life outside the buildings, or for a public space without boundaries, the near future will tell.
It is obvious that this tendency creates a new social and environmentally friendly model.

Удоволствието от преживяването и общуването на открито е мотивиращо, зареждащо и вдъхновяващо, премахва социалната динамика и стреса от ежедневието, допринася за кръговрата на енергия в природата и става все по-важна част от живота ни.
Какви са очакванията и прогнозите за изкуство на живот извън сградите, или от публично пространство без граници, ще покаже недалечното бъдеще.
Видимо е, че тази тенденция създава нов социален природосъобразен обществен модел.

w11-730.jpg

Regardless of the size of the urbanized areas and their natural and climatic peculiarities, the communication is transferring beyond the building walls. The boundaries between public buildings and open public spaces are blurring in order to form a new continuous space for people that satisfies their material and spiritual needs.

Независимо от големината на урбанизираните територии и природо-климатичните им особености, общуването се пренася отвъд стените на сградите. Границите между публичните сгради и откритите публични пространства се размиват, за да се образува едно ново непрекъснато пространство за хората, задоволяващо материалните и духовните им потребности!